Циклова комісія іноземних мов

Мета ЦК: вдосконалення та подальший розвиток знань майбутніх вчителів англійської мови початкової школи та дошкільної освіти у сферах професійного та ситуативного спілкування англійською мовою.

Завдання ЦК: 

 • Працювати над постійним підвищенням якості викладання предметів та дисциплін, професійної майстерності викладача.
 • Проводити роботу щодо підвищення ефективності навчальних занять на основі новітніх технологій, передового досвіду та досягнень сучасної педагогічної науки.
 • Навчати студентів спілкуватися англійською / німецькою мовою, обмінюватись думками та враженнями.
 • Навчити розуміти висловлювання викладача і співрозмовника в різних ситуаціях спілкування, у тому числі за наявності незнайомих мовних засобів.
 • Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
 • Виховувати повагу та інтерес до іноземних мов, інших країн та до їх культури, розширювати світогляд.
 • Підвищувати мотивацію щодо вивчення іноземних мов.

Проблема, над якою працює ЦК: Підвищення ефективності навчальних занять на основі новітніх технологій, передового досвіду та досягнень сучасної педагогічної науки.

Характеристика ЦК:

Сучасне викладання іноземних мов неможливе без прищеплення іншомовної культури, знання якої сприяє підвищенню мотивації навчання, розвитку вимог і інтересів, а також більш усвідомленому вивченню мов. Щоб забезпечити високу активність студентів на заняттях і викликати у них бажання опанувати іноземну мову з метою вирішення комунікативних завдань, викладачеві необхідно на своїх заняттях використовувати високоефективні новітні технології.

Тому всі викладачі циклової комісії іноземних мов в навчальному процесі застосовують різні сучасні методи навчання: парна та групова робота, дискусії, рольові і ділові ігри, презентації, тестування як метод контролю, відеофільми, конференції, круглі столи та ін. Особливий інтерес у студентів викликають комунікативні та інтерактивні заняття у вигляді дискусій, презентацій і рольових ігор. Темами таких занять стають реальні проблеми сучасного світу.

Навчально-методична робота спрямована на розвиток особистості студента, оволодіння іноземною мовою на достатньому рівні для розуміння інформації в області гуманітарних наук.

Викладачі циклової комісії націлені на:

 • застосування найбільш ефективних методів і прийомів навчання іноземної мови;
 • створення методичних рекомендацій і навчально-методичних посібників з навчальних дисциплін;
 • підбір автентичного та пізнавального матеріалу, що дозволить вивчати іноземну мову студентам різного рівня підготовленості;
 • пошук шляхів підвищення мотивації до навчання іноземних мов.

Вдосконалення навчально-виховного процесу здійснюється шляхом впровадження сучасних форм навчання, при збереженні традиційних форм навчання, що добре зарекомендували себе.

Циклова комісія активно співпрацює з викладачами іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, Південного регіону України, кафедри іноземних мов ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

Склад ЦК:

Дорошенко Вікторія Анатоліївна

голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач англійської мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), практикуму усного і писемного мовлення (англійська мова), методики навчання іноземної мови, методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку, керівник педагогічної практики, керівник курсових робіт

Касир Ірина Олександрівна

спеціаліст І категорії, викладач іноземної (англійської) мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), практикуму усного і писемного мовлення (англійська мова), дитячої англійської літератури

 

 

Мішакіна Марія Вікторівна

спеціаліст І категорії, викладач іноземної (англійської) мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), практикуму усного і писемного мовлення (англійська мова), практичного курсу англійської мови, керівник педагогічної практики

 

 

Ковташ Оксана Миколаївна

  спеціаліст, викладач іноземної (англійської) мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), практикуму усного і писемного мовлення (англійська мова)

 

 

Пояркова Олександра Сергіївна

 poyarkova спеціаліст, викладач іноземної (англійської) мови, практичного курсу англійської мови, практикуму усного і писемного мовлення (англійська мова)

 

 
 
AddThis Social Bookmark Button

AddThis Social Bookmark Button