Циклова комісія іноземних мов

Мета ЦК: вдосконалення та подальший розвиток знань майбутніх викладачів та вихователей у сферах професійного та ситуативного спілкування англійською мовою.

Завдання ЦК: 

 • Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів та дисциплін як засобу підвищення ефективності заняття, професійної майстерності викладача.
 • Проводити роботу щодо підвищення ефективності навчальних занять на основі новітніх технологій, передового досвіду та досягнень сучасної педагогічної науки. • Навчати студентів спілкуватися англійською та німецькою мовою, обмінюватись думками та враженнями;
 • Навчити розуміти висловлювання викладача і співрозмовника в різних ситуаціях спілкування, у тому числі за наявності незнайомих мовних засобів;
 • Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
 • Виховувати повагу та інтерес до іноземних мов, інших країн та до їх культури, розширювати світогляд.
 • Підвищувати мотивацію щодо вивчення іноземних мов.

Проблема, над якою працює ЦК: Підвищення ефективності навчальних занять на основі новітніх технологій, передового досвіду та досягнень сучасної педагогічної науки.

Характеристика ЦК:

Сучасне викладання іноземних мов неможливо без прищеплення іншомовної культури, знання якої сприяє підвищенню мотивації навчання, розвитку вимог і інтересів, а також більше усвідомленому вивченню мов. Щоб забезпечити високу активність студентів на заняттях і викликати у них бажання опанувати іноземну мову з метою рішення комунікативних завдань, викладачеві необхідно на своїх заняттях використати високоефективні новітні технології.

Тому усі викладачі циклової комісії іноземних мов в навчальномуу процесі застосовують різні сучасні методи навчання: групова робота, дискусії, ролеві і ділові ігри, презентації, тестування як метод контролю, відеофільми, конференції, круглі столи та ін. Особливий інтерес у студентів викликає комунікативне і інтерактивне заняття у вигляді дискусій, презентацій і ролевих ігор. Темами такого заняття стають справжні проблеми сучасного світу.

Навчально-методична робота спрямована на розвиток особистості студента, володіння іноземною мовою на достатньому рівні для розуміння інформації в області  гуманітарних наук.

Викладачі циклової комісії націлені на:

 • складання методичних вказівок і посібників з інтегрованого курсу іноземної мови;
 • складання методичних вказівок для забезпечення викладача в групах поглибленого вивчення мови;
 • складання навчальних посібників для професіно-орієнтованого навчання іноземній мові;
 • підбір оригінального та пізнавального матеріалу, що дозволить вивчати іноземну мову студентам різного рівня підготовленості;

Вдосконалення навчального процесу здійснюється шляхом впровадження нових форм навчання, при збереженні традиційних форм навчання, що добре зарекомендували себе.

Циклова комісія активно співпрацює з відповідними кафедрами ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, ОНУ ім. І.І.Мечникова, викладачами іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, Південного регіону України.

Склад ЦК:

Дорошенко Вікторія Анатоліївна

 

 • голова циклової комісії,
 • спеціаліст IIкатегорії,
 • викладач англійської мови, практичного курсу англійської мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), практикуму усного та писемного мовлення (англійська мова), методики навчання іноземної мови,методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку,
 • керівник педагогічної практики

 

Кошелапова Людмила Іванівна

 

 • спеціаліст вищої категорії,
 • викладач іноземної (англійської, німецької) мови,
 •  іноземної (німецької) мови (за професійним спрямуванням),
 • практикуму усного та писемного мовлення (німецька мова),
 • керівник курсових робіт
 • керівник педагогічної практики

 

Касир Ірина Олександрівна

 

 • спеціаліст І категорії, магістр,
 • викладач іноземної (англійської) мови,
 • іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням),
 • дитячої англійської літератури,

 

Губанова Наталя Олександрівна

 

 • спеціаліст, викладач іноземної (англійської мови),
 • практичного курсу англійської мови, 
 • практикуму усного та писемного мовлення (англійська мова),
 • іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням)

 
 

Бакумова Марина Володимирівна

 • спеціаліст, магістр,
 • викладач іноземної (англійської) мови,
 • іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням),
 • практикуму усного та мисемного мовлення (англійська мова),

Мішакіна Марія Вікторівна

 • спеціаліст II категорії,
 • викладач іноземної (англійської) мови,

 

План роботи циклової комісії іноземних мов