ТИПОВІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБІЛОТЕКОЮ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою ВНКЗ «Одеського педагогічного училища» розроблені відповідно до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16. 03. 2000 р. № 1561–ІІІ, на основі "Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України", затверджених наказом Міністерства освіти України від 31.08.98р. №321 та "Положення про бібліотеку ВНКЗ «Одеського педагогічного училища».

1.2. Бібліотека училища є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки училища є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою вищого закладу освіти безкоштовне.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користуванням бібліотекою училища мають студенти, викладачі та працівники училища.

2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідково-методичну літературу на абонементі, в читальній залі, користуючись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування і ін. послугами, що надає бібліотека; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших масових заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток, а співробітникам навчального закладу посвідчення /паспорт/, що засвідчує особу

2.4. На підставі поданих документів користувачу оформляється читацький формуляр.

2.5. Передавати студентський квиток іншим особам заборонено.

2.6. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою.

2.7. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. По закінченню навчального року (семестру) студенти повинні повернути до бібліотеки підручники з тих навчальних дисциплін, вивчення яких закінчилося (термін повернення – тиждень ). У разі порушення користувачем зазначених термінів, читач не буде обслуговуватися, до того часу, поки не розрахується з боргами.

2.8. Наукова література видається викладачам та науковим працівникам в кількості до 10 примірників терміном на місяць, іншим категоріям користувачів до 5 примірників на той же термін. Для окремих видань працівниками бібліотеки може бути встановлений менший термін користування /до 5 днів/.

2.9. Художня література в кількості не більше 3 примірників видається строком на 15 днів.

2.10. Рідкісні та цінні видання, а також одиничні примірники, довідкові видання, навчальна література підвищеного попиту, періодичні видання видаються лише в читальній залі.

2.11. Література обмеженого користування видається в установленому порядку: при наданні користувачам бібліотеки рідкісних видань та одиничних примірників, а також цінних документів, визначається розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних документів. 2.12. Бібліотекар має право подовжити термін користуванням літературою на прохання студента якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.13. При відсутності на абонементі необхідних видань їх можна отримати в користування в читальній залі.

2.14. Для одержання літератури користувач подає студентський квиток і усний запит, обов’язково слідкує за записом примірників до формуляру. Примітка: читацький формуляр і читацька вимога затверджують факт та дату видачі користувачу літературу. Повернення літератури затверджується підписом читача у роздрукованому бланку.

2.15. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до начальної літератури та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх в установленні терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікованих документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з картотек і каталогів, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.16. При отриманні літератури користувач повинен ретельно перевірити її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові помітки.

2.17. Відповідальність за пошкоджені документи несе особа, яка користувалася ними останньою.

2.18. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

2.19. Студенти , що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідними, або рівноцінними за змістом. У випадках, коли заміна неможлива, користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних видань, якщо номінальна вартість втраченої /пошкодженої/ літератури значно нижча фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначенні каталогами-прейскурантами на купівлю і продаж букіністичних, антикварних видань та умови застосування цих цін.

2.20. Вартість пошкоджених чи загублених документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.21. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачем літератури фіксується у спеціальному зошиті /зошит заміни/, підтверджується підписами студента та бібліотекаря, що приймає зміну.

2.22. На початку кожного навчального року користувач повинен переєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити термін користування на новий навчальний рік.

2.23. Студенти, що закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі /абонемент, читальні зали, кабінети/.

2.24. Студенти повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.25. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної, культурно-виховної роботи училища.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання бібліотечних фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне та бібліографічне-інформаційне обслуговування, забезпечує повне задоволення їх запитів на навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, готує списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи, виконує всі види бібліографічних довідок, організовує і проводить бібліографічні огляди.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, а також конференції, диспути, літературні вечори та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементі в читальних залах.

3.7. Забезпечує культурний рівень обслуговування користувачів, створює умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, рекомендаційних покажчиків та інформаційних списків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій тощо.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.10. Ознайомлює з власними інформаційними ресурсами.

3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних баз даних.

3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА, внутрішнього книгообміну.

3.13. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства, бібліографії, прищеплює їм навички роботи з книгою, виховує культуру читання. Організовує з цією метою спеціальні заняття, згідно з навчальним планом, проводить індивідуальні бесіди, консультації.

3.14. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15. Надає методичну і практичну допомогу по упорядкуванню власних бібліотек, каталогів.

3.16. Забезпечує високий рівень обслуговування на основі постійного підвищення фахового рівня бібліотечних працівників.

3.17. Бібліотека видає користувачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.18. Після закінчення терміну користування друкованими виданнями (художня література – 15 днів, навчальна – згідно навчального плану), бібліотека повинна зобов’язати студентів в 3-денний строк здати книги в бібліотеку.

AddThis Social Bookmark Button