Мета:
 • Сформувати у студентів стійкі пізнавальні інтереси, реально підготувати їх до трудової діяльності.
 • Підвищити ефективність особистої діяльності і відповідальності студентів і викладачів за якість праці.
 • Сформувати особистість, готову до самовизначення свого місця в творчому перетворенні навколишнього світу, до саморозвитку.
 • Забезпечити реалізацію права кожного студента на отримання освіти у відповідності з його потребами і можливостями.
 • Підвищити якість навчання студентів за рахунок освоєння нових технологій, що забезпечують успішність самостійної роботи кожного студента.
 • Забезпечити високий методичний рівень всіх видів занять.
 • Підвищити масовість і ефективності участі студентів у науково-дослідній роботі.
Завдання:

 • Навчання високоосвіченого конкурентоспроможного фахівця.
 • Підвищення рівня компетентності викладачів.
 • Підвищення абсолютної і якісної успішності студентів.
 • Скорочення пропусків занять без поважних причин та відсіву контингенту. Формування професійної компетенції студентів.
 • Створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному і студентському колективах.
 • Виявлення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду творчо працюючих викладачів.
 • Розвиток мотивації і творчої активності викладацького складу в організації і керівництві науковими дослідженнями студентів.
Характеристика:

Навчальний процес в коледжі - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на відповідному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та багатоступеневій системі вищої освіти.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає:

 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • робочі навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої і інших видів практики;
 • підручники і навчальні посібники;
 • методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; 
 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт та ін.

Долинська Тетяна Георгіївна

belyak     

 

 

Біязі Мар’яна Іванівна

belyak     

 

 

Скрипкіна Марія Володимирівна

Skripkina
AddThis Social Bookmark Button

AddThis Social Bookmark Button