Мета:

Практика студентів педагогічного училища є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основними завданнями якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Метою навчально-виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у педагогічному училищі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Видами практики студентів педагогічного училища залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) є:

  • навчальна (практичні та лабораторні заняття, екскурсійна, ознайомлювальна, мовна, для отримання первинних професійних умінь та навичок, ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання певних професійних умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом тощо);
  • виробнича (педагогічна), узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовність до самостійної педагогічної діяльності.
Завдання:

1. Формування в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності.

Студент повинен уміти:

а) складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного уроку

б) обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на кожному етапі уроку;

в) визначати типи вправ та послідовність їх виконання у відповідності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями, а також з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівнем підготовки учнів;

г) використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання і засвоєння мовних явищ, що вивчаються, та їх творчого застосування в мовленнєвій діяльності;

д) проектувати і створювати необхідні наочні посібники для проведення уроків;

2. Формування вміння проводити науково-дослідницьку роботу, а саме:

а) вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформованості мовленнєвих навичок та вмінь учнів за завданням викладача;

б) здійснювати методичний аналіз матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

в) проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або вузькоцільове завдання;

г) спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів,переносячи ефективні прийоми і форми у практику своєї роботи;

д) вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи.  

AddThis Social Bookmark Button