Мета: Основною метою діяльності циклової комісії є виховання національної свідомості, патріотизму студентської молоді в процесі викладання суспільних дисциплін. 

Завдання: 

Чималу роль у підготовці інтелектуально розвинених компетентних фахівців, здатних до активної творчої діяльності, грає циклова комісія суспільних дисциплін. Предмети циклу унікальні за своїм впливом на формування системи мислення молодих людей, виховання таких важливих для життя в сучасному суспільстві якостей, як широта світогляду, толерантність, патріотизм, висока громадянська позиція.

Основні Завдання циклової комісії суспільних дисциплін:

  • впровадження в навчальний процес новітніх технологій, сучасних електронних засобів підтримки та супроводу освітнього процесу;
  • розвиток у студентів ґрунтовних, фундаментальних знань з суспільних дисциплін;
  • формування правових знань і співвідповідальність за долю нашої країни та світу;
  • виховання в майбутніх фахівців особистих рис громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;
  • підготовка студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;

Проблема, над якою працює ЦК: Розвиток національної свідомості та логічного мислення в процесі вивчення суспільних дисциплін

Характеристика:

Сьогодні циклова комісія суспільних дисциплін як головне завдання, поряд з формуванням глибоких і міцних знань, ставить завдання підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до максимальної реалізації своїх професійних можливостей, активізації особистісних якостей, створенню умов самореалізації та самоствердження.

Діяльність циклової комісії направлена на формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних надбань українського народу та людства в цілому.

Викладачі суспільних дисциплін забезпечують викладання семи навчальних дисциплін: “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Основи правознавства”, “Основи філософських знань та релігієзнавства ”, “Соціологія”, “Культурологія”, “Етика і естетика” та предмету “Людина і світ”, які формують всебічно розвинену, цілеспрямовану та самодостатню особистість.

Навчальні дисципліни суспільного циклу допомагають сформувати громадянськість, пов’язану зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті суспільних рішень, в урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства; взаємоповагу до мови, історії, релігії і культури інших націй; вміння застосовувати інформаційні технології, критично ставитися до засобів масової інформації; бажання та готовність постійно навчатись.

План роботи