Циклова комісія філологічних дисциплін

 

Склад ЦК:

Макаліч Світлана Сергіївна

 

Голова циклової комісії, магістр, викладач української мови (за професійним спрямуванням), сучасної української мови з практикумом.

Освіта : Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, 2006р.

Методичні розробки : у грудні 2014 р. видає друковану працю «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасна українська мова(за професійним спрямуванням)» Курс лекцій». Розробила методичні комплекс з дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» «Збірник вправ і завдань для практичних занять» який включає розділи від «Фонетики і Фонології» до «Синтаксису»; Методичні посібники для самостійної роботи студентів з «Української мови (за професійним спрямуванням)». Модульний курс. Уклала збірник Практичних завдань для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ; Розробила комплект тестових завдань з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», який розраховано на перевірку як практичних умінь і навичок так і теоретичних знань з усіх розділів і тем навчальної дисципліни. активно працює над розробкою сучасних педагогічних технологій особистісно-орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес, займається організаціею науково-дослідної, самостійної роботи зі студентами, вивчення та запровадження методики індивідуальних консультацій, форм роботи з обдарованою молоддю.

Стажування в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського 2014 р.

 

Бєляк Ольга Миколаївна

 

директор педагогічного училища, кандидат педагогічних наук викладач методики української мови, основ медіа грамотності.

Освіта : Бердянський державний педагогічний університет, 2007р. .

Методичні розробки : «Формування активності і самостійності студентів на заняттях з методики навчання української мови». Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 3.0002 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 2012р.

 

Філлер Юлія Георгіївна

 

Заступник директора з виховної роботи., спеціаліст вищої категорії,

Освіта : Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова, Одеська національна юридична академія.

Методичні розробки: Патріотичне виховання студентів в умовах сучасного життя.

Стажування в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського 2016 р.

 

Ліпінська Олена Францівна

 

Методист, «спеціаліст вищої категорії», викладач української та світової літератури, дитячої літератури

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, 1998р.

Методичні розробки : Тестові завдання для проведення тематичних контрольних робіт з української літератури для студентів І курсу спеціальностей 5.01010201 «Початкова освіта» та 5.01010101 «Дошкільна освіта».

За отриманим фахом з 1999 року і до вересня 2013 року працювала на посаді викладача кафедри української мови та літератури, з 2001 року – кафедри української та зарубіжної літератур в Південноукраїнському педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського. З жовтня 2010 року по жовтень 2013 року навчалася в аспірантурі на кафедрі української філології та методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» без відриву від виробництва зі спеціальності 10.01.01 «Українська література». Тема дисертаційного дослідження: «Інтертекстуальність драматургії Валерія Шевчука». Накопичений науковий, педагогічний і практичний досвід систематизовано і викладено у двох методичних розробках: «Як написати наукову статтю та підготувати доповідь на конференцію» (навчальний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів) у співавторстві з к. філол. н. приват-доцентом Хижняк І. А. та викл. Буднік А. О., «Матеріали фольклорної практики Одеського регіону» - у співавторстві з к. філол. н., доц. Гуменною В. Ю.

Взяла участь у 9 Міжнародних, 4 Всеукраїнських, 5 Регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях. Опубліковано 12 статей у фахових виданнях. У ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» почала працювати з 2012 року на посаді викладача української мови та літератури, із жовтня 2013 року займає посаду методиста училища. Стажування в Одеському Національному університеті ім. Мечнікова, кафедра української літератури 2011 р.

 

Борянська Вікторія Георгіївна

 

 

відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист», викладач дитячої літератури з основами і технікою виразного читання, основ сценічної та екранної майстерності.

Освіта: Одеський державний університет ім. І. І.Мечникова,1965р.

Методичні розробки : Літературознавчий та виконавський аналіз твору. "Методика використання різних видів театрів на заняттях з дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення зі студентами педучилища"

У 2010-2011 навчальному році було підготовлене і проведене інсценування з випускниками училища української народної казки «Пан Коцький» та таджицької «Коза з кучерявими ніжками»

У 2011-2012 навчальному році – з групою четвертого курсу інсценували народні побутові казки, пісеньки різних народів та байки.

У 2012-2013 навчальному році інсценували пісеньки та казки для лялькового театру: «Колобок», «Зайчикова хатка», «Гуси». Ця вистава була показана у Будинку малюків.

Стажування в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського 2011 р.

 

Сергієва Наталя Миколаївна

 

відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист», викладач світової літератури, сучасної російської мови з практикумом.

Освіта : Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова

Методичні розробки : Щастя людини у тому, щоб кожну хвилину вкласти безперечний сенс добра. Уроки вивчення роману Л.Толстого «Анна Каренина». Вопрос о человеке и его пути в мире. «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского в ракурсе руського религиозно-нравственного осмысления человеческого бытия. Стажування в Одеському обласному інституті вдосконалення вчителів 2011 р.

 

Крохмаль Василь Васильович

 

відмінник освіти України, нагрудний знак ім. А.Макаренка, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист»

Освіта: Одеський державний університет ім.І.І. Мечникова, 1986р

Методичні розробки : методичні рекомендації до курсу «Методика навчання української мови».

Стажування в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського 2016 р.

 

Поберезкіна Лариса Юліївна

 

відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист», викладач методики російської мови.

Освіта : Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, 1968р.

Методичні розробки: Методическая рекомендация для студентов, выполняющих самостоятельную работу по учебн ой дисциплине «Методика обучения русскому языку».

У науково-методичній діяльності основну увагу приділяє проблемі щодо вивчення проблем ліворукої дитини в школі. З питань навчання ліворуких дітей виступала на Міжнародній науково-практичній конференції у 2009 р. з доповіддю: «Методика обучения леворуких детей как составная часть стандарта высшего образования и необходимый элемент подготовки современного учителя»; надрукувала у науково-методичному журналі «Наша школа» (2, 2012) у співавторстві з Труновою В.А. статтю: «Обучение письму леворуких детей»; переробила та доповнила методичну розробку : «Проблеми навчання в початковій школі ліворуких дітей». Новим підходам у методиці навчання орфографії присвячені доповіді «О перспективных методах обучения русской орфографии в начальной школе» - Міжнародна науково-практична конференція 2011 р.; статтю «Об основных принципах современной технологии обучения орфографии в начальной школе» - підготовлено до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ», яка відбудеться на базі ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» у листопаді 2013 року. Стажування в Одеському обласному інституті вдосконалення вчителів 2011 р.

 

Грицюк Антоніна Михайлівна

 

 

Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, викладач української мови .

Освіта : Одеський державний університет ім.І.І. Мечникова.

Методичні розробки: " Комплексно – орієнтаційний підхід вивчення української мови під час самостійної роботи студентів."

 

Горобець Ірина Михайлівна

 

 

Спеціаліст вищої категорії,методист, викладач сучасної російської мови з практикумом.

Освіта : Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова

Методичні розробки: " Методичні рекомендації з вивчення частин мови (самостійне опрацювання). " Стажування в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського 2015 р.

 

Шмигановська Олена Сергіївна

 

Спеціаліст, викладач української мови

Освіта : Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, 2009р.

Методичні розробки : Тестові завдання для проведення тематичних контрольних робіт з української мови для студентів І курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта. Стажування в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського 2015 р.