Мета ЦК: прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності викладачів.

Завдання ЦК: 

 • Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати студентів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
 • Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
 • Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.
 • Плекати любов і повагу до українського слова.
 • Працювати над удосконаленням культури мовлення.
 • Допомагати викладачам у забезпеченні високого рівня  викладання предметів та дисциплін негуманітарного циклу державною мовою.
 • Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів та дисциплін як засобу підвищення ефективності заняття, професійної майстерності викладача.
 • Удосконалювати зміст і структуру занять, форм та методів навчання.
 • Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.
 • Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності студентів.
 • Створювати інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює циклова комісія.
 • Створювати організаційно-методичні умови для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення актуальних проблем оновлення освіти.
 • Систематична науково-методична співпраця із провідними кафедрами української філології ПНПУ ім. К.Д.Ушинського та кафедрами української мови, української літератури ОНУ ім. І.І.Мечникова.
 • Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін створюють умови розвитку особистості студента, сприяють її духовному піднесенню, формують мислячу, творчу, інтелектуально розвинену особистість. Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на використання ефективних педагогічних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів. Для індивідуальної роботи зі студентами викладачі циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку.

Проблема, над якою працює ЦК: Розвиток активності та самостійної роботи студентів в процесі навчання навчальних предметів та дисциплін.

Характеристика ЦК:

Циклова комісія філологічних дисциплін сформувалася з перших днів існування педагогічного училища (коледжу). Вона завжди працює в одному ритмі з усім навчальним закладом, забезпечуючи високий рівень мовної та комунікативної підготовки молодих педагогів для українських шкіл та дитячих закладів.

Діяльність циклової комісії регламентується річним планом роботи, який передбачає різні форми та види: науково-практична конференці, методичний семінар, навчання молодих, круглий стіл тощо.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації навчального процесу га розвиток особистості педагога, особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів.

Робота циклової комісії спрямована на підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, активізацію роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково – дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах, підвищення їх загальнокультурного рівня, збереження традицій минулого, любові до рідної мови, до своєї країни. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних умовах. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

Окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

Циклова комісія сприяє організації методичної та гурткової роботи, проведення предметних тижнів, конференцій, олімпіад, конкурсів, літературних вечорів тощо. На базі кожного кабінету працюють такі гуртки:

Викладачі – філологи сприяють творчим пошукам студентів, які створюють власні поезії. Неодноразово студенти коледжу займали призові місця на мовних конкурсах ім. П. Яцика «Як парость виноградної лози, плекайте мову…», та приймали участь у мовно – літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка.

Циклова комісія активно співпрацює з відповідними кафедрами ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, ОНУ ім. І.І.Мечникова, викладачами української філології та соціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, Південного регіону України. 

План роботи циклової комісії філологічних та соціально-філософських дисциплін