Мета ЦК: прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності викладачів.

Завдання ЦК: 

 • Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати студентів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
 • Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
 • Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.
 • Плекати любов і повагу до українського слова.
 • Працювати над удосконаленням культури мовлення.
 • Допомагати викладачам у забезпеченні високого рівня  викладання предметів та дисциплін негуманітарного циклу державною мовою.
 • Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів та дисциплін як засобу підвищення ефективності заняття, професійної майстерності викладача.
 • Удосконалювати зміст і структуру занять, форм та методів навчання.
 • Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.
 • Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності студентів.
 • Створювати інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює циклова комісія.
 • Створювати організаційно-методичні умови для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення актуальних проблем оновлення освіти.
 • Систематична науково-методична співпраця із провідними кафедрами української філології ПНПУ ім. К.Д.Ушинського та кафедрами української мови, української літератури ОНУ ім. І.І.Мечникова.
 • Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін створюють умови розвитку особистості студента, сприяють її духовному піднесенню, формують мислячу, творчу, інтелектуально розвинену особистість. Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на використання ефективних педагогічних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів. Для індивідуальної роботи зі студентами викладачі циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку.

Проблема, над якою працює ЦК: Розвиток активності та самостійної роботи студентів в процесі навчання навчальних предметів та дисциплін.

Характеристика ЦК:

Циклова комісія філологічних дисциплін сформувалася з перших днів існування педагогічного училища (коледжу). Вона завжди працює в одному ритмі з усім навчальним закладом, забезпечуючи високий рівень мовної та комунікативної підготовки молодих педагогів для українських шкіл та дитячих закладів.

Діяльність циклової комісії регламентується річним планом роботи, який передбачає різні форми та види: науково-практична конференці, методичний семінар, навчання молодих, круглий стіл тощо.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації навчального процесу га розвиток особистості педагога, особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів.

Робота циклової комісії спрямована на підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, активізацію роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково – дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах, підвищення їх загальнокультурного рівня, збереження традицій минулого, любові до рідної мови, до своєї країни. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних умовах. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

Окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

Циклова комісія сприяє організації методичної та гурткової роботи, проведення предметних тижнів, конференцій, олімпіад, конкурсів, літературних вечорів тощо. На базі кожного кабінету працюють такі гуртки:

Викладачі – філологи сприяють творчим пошукам студентів, які створюють власні поезії. Неодноразово студенти коледжу займали призові місця на мовних конкурсах ім. П. Яцика «Як парость виноградної лози, плекайте мову…», та приймали участь у мовно – літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка.

Циклова комісія активно співпрацює з відповідними кафедрами ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, ОНУ ім. І.І.Мечникова, викладачами української філології та соціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, Південного регіону України. 

 

 

Мета ЦК: формування професійних компетенцій студентів (майбутніх учителів початкової школи) у процесі викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін.

Завдання ЦК: забезпечення єдиної методичної та змістової концепції викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін, якісної психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця освіти; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи учителів-новаторів; організація майстер-класів, семінарів-практикумів, тренінгових занять для викладачів та студентів; підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів.

Проблема, над якою працює ЦК: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Характеристика ЦК:

Разом побудуємо європейське суспільство –
суспільство освіченого загалу, високої культури та рівних можливостей»
(Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич)

Викладачі циклової комісії починаючи з 2017-2018 навчального року розпочали роботу над важливою проблемою для сучасного освітнього простору, а саме «Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої освіти». Концепція нової української школи потребує ретельного вивчення для якісного впровадження в освітньому просторі. Відповідно до вимог сьогодення у навчальний процес введений спецкурс «Нова українська школа», саме це надало можливості випускникам училища 2018 року працювати у першому класі Нової української школи. У поточному навчальному році продовжується робота над зазначеною темою.

Всі викладачі, що входять до складу циклової комісії також є керівниками різних видів педагогічної практики. Саме це дає змогу якісно та ефективно поєднати теоретичні знання студентів, які вони набувають на заняттях з процесом формування практичних умінь та навичок.

Під час проходження навчальної та виробничої практики студенти мають змогу ознайомитись із реальністю сучасної початкової школи, провести перші пробні виховні заходи та уроки безпосередньо з дитячим колективом. Саме практичне навчання формує цілісне уявлення про майбутню професію та власні педагогічні можливості.

Ще одним із аспектів професійного становлення студентів є наукова робота. Перші кроки у цьому напрямку студенти роблять під керівництвом викладачів циклової комісії педагогіки та методики початкової освіти під час написання курсових робіт, приймаючи участь у різноманітних студентських конференціях.

Отже, циклова комісія комісії педагогіки та методики початкової освіти – це колектив талановитих педагогів, які постійно знаходяться у педагогічному пошуку.

  

ТИПОВІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБІЛОТЕКОЮ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою ВНКЗ «Одеського педагогічного училища» розроблені відповідно до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16. 03. 2000 р. № 1561–ІІІ, на основі "Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України", затверджених наказом Міністерства освіти України від 31.08.98р. №321 та "Положення про бібліотеку ВНКЗ «Одеського педагогічного училища».

1.2. Бібліотека училища є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки училища є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою вищого закладу освіти безкоштовне.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користуванням бібліотекою училища мають студенти, викладачі та працівники училища.

2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідково-методичну літературу на абонементі, в читальній залі, користуючись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування і ін. послугами, що надає бібліотека; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших масових заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток, а співробітникам навчального закладу посвідчення /паспорт/, що засвідчує особу

2.4. На підставі поданих документів користувачу оформляється читацький формуляр.

2.5. Передавати студентський квиток іншим особам заборонено.

2.6. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою.

2.7. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. По закінченню навчального року (семестру) студенти повинні повернути до бібліотеки підручники з тих навчальних дисциплін, вивчення яких закінчилося (термін повернення – тиждень ). У разі порушення користувачем зазначених термінів, читач не буде обслуговуватися, до того часу, поки не розрахується з боргами.

2.8. Наукова література видається викладачам та науковим працівникам в кількості до 10 примірників терміном на місяць, іншим категоріям користувачів до 5 примірників на той же термін. Для окремих видань працівниками бібліотеки може бути встановлений менший термін користування /до 5 днів/.

2.9. Художня література в кількості не більше 3 примірників видається строком на 15 днів.

2.10. Рідкісні та цінні видання, а також одиничні примірники, довідкові видання, навчальна література підвищеного попиту, періодичні видання видаються лише в читальній залі.

2.11. Література обмеженого користування видається в установленому порядку: при наданні користувачам бібліотеки рідкісних видань та одиничних примірників, а також цінних документів, визначається розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних документів. 2.12. Бібліотекар має право подовжити термін користуванням літературою на прохання студента якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.13. При відсутності на абонементі необхідних видань їх можна отримати в користування в читальній залі.

2.14. Для одержання літератури користувач подає студентський квиток і усний запит, обов’язково слідкує за записом примірників до формуляру. Примітка: читацький формуляр і читацька вимога затверджують факт та дату видачі користувачу літературу. Повернення літератури затверджується підписом читача у роздрукованому бланку.

2.15. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до начальної літератури та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх в установленні терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікованих документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з картотек і каталогів, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.16. При отриманні літератури користувач повинен ретельно перевірити її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові помітки.

2.17. Відповідальність за пошкоджені документи несе особа, яка користувалася ними останньою.

2.18. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

2.19. Студенти , що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідними, або рівноцінними за змістом. У випадках, коли заміна неможлива, користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних видань, якщо номінальна вартість втраченої /пошкодженої/ літератури значно нижча фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначенні каталогами-прейскурантами на купівлю і продаж букіністичних, антикварних видань та умови застосування цих цін.

2.20. Вартість пошкоджених чи загублених документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.21. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачем літератури фіксується у спеціальному зошиті /зошит заміни/, підтверджується підписами студента та бібліотекаря, що приймає зміну.

2.22. На початку кожного навчального року користувач повинен переєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити термін користування на новий навчальний рік.

2.23. Студенти, що закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі /абонемент, читальні зали, кабінети/.

2.24. Студенти повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.25. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної, культурно-виховної роботи училища.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання бібліотечних фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне та бібліографічне-інформаційне обслуговування, забезпечує повне задоволення їх запитів на навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, готує списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи, виконує всі види бібліографічних довідок, організовує і проводить бібліографічні огляди.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, а також конференції, диспути, літературні вечори та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементі в читальних залах.

3.7. Забезпечує культурний рівень обслуговування користувачів, створює умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, рекомендаційних покажчиків та інформаційних списків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій тощо.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.10. Ознайомлює з власними інформаційними ресурсами.

3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних баз даних.

3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА, внутрішнього книгообміну.

3.13. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства, бібліографії, прищеплює їм навички роботи з книгою, виховує культуру читання. Організовує з цією метою спеціальні заняття, згідно з навчальним планом, проводить індивідуальні бесіди, консультації.

3.14. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15. Надає методичну і практичну допомогу по упорядкуванню власних бібліотек, каталогів.

3.16. Забезпечує високий рівень обслуговування на основі постійного підвищення фахового рівня бібліотечних працівників.

3.17. Бібліотека видає користувачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.18. Після закінчення терміну користування друкованими виданнями (художня література – 15 днів, навчальна – згідно навчального плану), бібліотека повинна зобов’язати студентів в 3-денний строк здати книги в бібліотеку.

Календар пам'ятних дат

 

 

Творча та наукова робота студентів

Збірник "Рисую жизнь"